വെള്ളത്തിൽ ജനനം വെള്ളം കൊണ്ട് മരണം | കുസൃതി ചോദ്യം

kusruthi chodyam with answer

കുസൃതി ചോദ്യം

വെള്ളത്തിൽ ജനനം വെള്ളം കൊണ്ട് മരണം
എന്താണ് സാധനം

ഉത്തരം


ഉപ്പ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *