ഇടത് കൈകൊണ്ട് തൊടാം. വലത് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റില്ല

idathu kaikond thodam

കുസൃതി ചോദ്യം

ഇടത് കൈകൊണ്ട് തൊടാം…
വലത് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റില്ല..

എന്താണെന്ന് പറയാമോ?

ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഉത്തരം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ.

ഉത്തരം


വലത് കൈമുട്ട്


Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.