സുരേഷ് വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു 2000 രൂപ നോട്ടും, ഒരു ഉണക്ക മീനും

suresh vazhiyiloode

സുരേഷ് വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു 2000 രൂപ നോട്ടും, ഒരു ഉണക്ക മീനും കിടക്കുന്നത് കണ്ടു…

സുരേഷ് ഉണക്ക മീനെടുത്തു 2000 രൂപ അവിടെത്തന്നെ ഇട്ടു.

എന്തുകൊണ്ട് ??

ഉത്തരം


സുരേഷ് ഒരു പൂച്ച ആയിരുന്നു

Share This Post:

One Reply to “സുരേഷ് വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു 2000 രൂപ നോട്ടും, ഒരു ഉണക്ക മീനും”

Leave a Reply

Your email address will not be published.