ഒരാൾക്ക് 30 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മകൻ ജനിച്ചു | Math Puzzle

ഒരാൾക്ക് 30 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മകൻ ജനിച്ചു | Math Puzzle

ഒരാൾക്ക് 30 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മകൻ ജനിച്ചു. ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് മകൻറെ മൂന്നിരട്ടി പ്രായമെങ്കിൽ മകന് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് ? ഉത്തരം മകന് 15 വയസ്സ് (അപ്പോൾ അച്ഛന് 45 വയസ്സ്)

ഞാൻ ഒരു പഴമാണ്. മലയാളത്തിൽ എന്റെ പേരിനു നാല് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട് | Answer

ഞാൻ ഒരു പഴമാണ്. മലയാളത്തിൽ എന്റെ പേരിനു നാല് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട് | Answer

ഞാൻ ഒരു പഴമാണ്. മലയാളത്തിൽ എന്റെ പേരിനു നാല് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവമാണു, അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മറ്റൊരു മരത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്റെ പേരിന്റെ ഒരു…

ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു  | ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം | Answer

ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു | ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം | Answer

ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം കൂടി ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടന്ന് മുത്തശ്ശി മരിച്ചു കാരണം … ? ഉത്തരം ഉന്മേഷത്തിന്റെ അമിട്ട് പൊട്ടി

ഒരു വീട്ടിൽ 2 അമ്മയും 1 വല്യമ്മയും – കുസൃതി ചോദ്യം

ഒരു വീട്ടിൽ 2 അമ്മയും 1 വല്യമ്മയും – കുസൃതി ചോദ്യം

കുസൃതി ചോദ്യം ഒരു വീട്ടിൽ 2 അമ്മയും 1 വല്യമ്മയും 2 മക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് ഉത്തരം 3 പേര് (1 വല്യമ്മയും അവരുടെ 2 അമ്മമാരായ മക്കളും)

ആമയും മുയലും! ഒരു കൊറോണ പ്രഭാതത്തിൽ – with Answer

ആമയും മുയലും! ഒരു കൊറോണ പ്രഭാതത്തിൽ – with Answer

ആമയും മുയലും !!! ഒരു കൊറോണ പ്രഭാതത്തിൽ വിശാലമായ ഒരു മൈതാനത്തിൽ ആമയും മുയലും നടക്കാൻ ഇറങ്ങി.അവർ ഒരേ സ്പീഡിൽ എതിർ ദിശയിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആ മൈതാനത്തിലൂടെ നാലു റൗണ്ടുകൾ നടന്നു. നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനും…

3 കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരവും 2020

3 കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരവും 2020

ചോദ്യം 1 കുറുക്കൻ പറയിലിരുന്നാൽ എത്ര ? ഉത്തരം 8 (ഇരുനാല് 2 x 4 = 8 ) ചോദ്യം 2 ഒരു മൂലയിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തു…