റൊണാൾഡോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂട് എടുക്കാത്തത് ? – ചളി ചോദ്യം

Ronaldokku enthaanu choodu edukkath

മലയാളം ചളി ചോദ്യം

റൊണാൾഡോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂട് എടുക്കാത്തത് ?

Caution: ഉത്തരം ചളി ആണ്

ഉത്തരം


റൊണാൾഡോക്ക്‌ ചുറ്റും റൊണാൾഡോടെ ഫാൻസ്‌ ഉള്ളതുകൊണ്ട്

ഈ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ.

കൂടുതൽ ചളി ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ’

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.