വാഹനങ്ങൾ പോകാത്ത റൂട്ട് ?

vahangal pokatha root

കുസൃതി ചോദ്യം

വാഹനങ്ങൾ പോകാത്ത റൂട്ട് ?

ഉത്തരം

ബീറ്റ്റൂട്ട്

കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

Share This Post:

One Reply to “വാഹനങ്ങൾ പോകാത്ത റൂട്ട് ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.