ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ചെടി ?

rocket vikshepikkunna chedi

കുസൃതി ചോദ്യം

ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ചെടി ?

ഉത്തരം


തുമ്പ

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.