ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വിശന്നു വലഞ് കാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക ആയിരുന്നു – with Answer

ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വിശന്നു വലഞ് കാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക ആയിരുന്നു – with Answer

ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വിശന്നു വലഞ് കാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക ആയിരുന്നു. പെട്ടന്ന് മുന്നിൽ 3 വാതിൽ വന്നു. വാതിലിൽ .. ഫുഡ് വാതിലിൽ .. വെള്ളം വാതിലിൽ .. ഒരുപാട് പണം ഏതു വാതിൽ…

ഒരു പാൽക്കാരന്റെ കയ്യിൽ 10 ലിറ്റർ പാൽ ഉണ്ട് | with Answer

ഒരു പാൽക്കാരന്റെ കയ്യിൽ 10 ലിറ്റർ പാൽ ഉണ്ട് | with Answer

നല്ലോണം ആലോചിച്ചു പറയണം?…. ഒരു പാൽക്കാരന്റെ കയ്യിൽ 10 ലിറ്റർ പാൽ ഉണ്ട്. പാൽക്കരൻ കടക്കാരന് 5 ലിറ്റർ പാൽ കൊടുക്കണം. അയാളുടെ കയ്യിൽ 3 – 7 – 10 എന്നീ അളവ്…

ഒരു G  നാല് T ചേർന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് | with Answer

ഒരു G നാല് T ചേർന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് | with Answer

ചോദ്യം ഒരു G നാല് T ചേർന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാമോ ? ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഉത്തരം ORIGINALITY

അയലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് മുന്നിലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് | രസകരമായ ചോദ്യം 2020

അയലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് മുന്നിലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് | രസകരമായ ചോദ്യം 2020

അയലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് മുന്നിലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് മുകളിലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് താഴ്ത്തേവീട്ടിലുണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലില്ല… എന്താണത് ?? ഉത്തരം അയൽവാസി