ഒരു ഓടിട്ട വീട് – പക്ഷെ എത്ര ചെറിയ മഴ പെയ്താലും അത് ചോരും

ഒരു ഓടിട്ട വീട് – പക്ഷെ എത്ര ചെറിയ മഴ പെയ്താലും അത് ചോരും

കുസൃതി ചോദ്യം ഒരു ഓടിട്ട വീട്…പക്ഷെ എത്ര ചെറിയ മഴ പെയ്താലും അത് ചോരുംകാരണം ? ഉത്തരം ആ വീട്ടിൽ ഒരു ഓട് മാത്രമേ ഉള്ളു. അതുകൊണ്ടാണ് ചോരുന്നത്.

എന്നോട് ചിരിച്ചാൽ ഞാനും ചിരിക്കും | കുസൃതി ചോദ്യം

എന്നോട് ചിരിച്ചാൽ ഞാനും ചിരിക്കും | കുസൃതി ചോദ്യം

കുസൃതി ചോദ്യം : ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉത്തരം പറയുക. എന്നോട് ചിരിച്ചാൽ ഞാനും ചിരിക്കും…പക്ഷെ തള്ളിയിട്ടാൽ ഞാൻ മരിക്കും… ഉത്തരം പറയാമോ ? ഉത്തരം കണ്ണാടി

ഗൂഗിളിനെ പട്ടി കടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഗൂഗിളിനെ പട്ടി കടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

10 സെക്കന്റിനുള്ളിൽ ഈ കുസൃതി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാമോ ? ഗൂഗിളിനെ പട്ടി കടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും. ഉത്തരം ഗൂഗിൾ പേ (Google Pay)

പുട്ടും വഴിയിൽ ബ്രേക്ക് ഓഫ് ആയ കാറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം?

പുട്ടും വഴിയിൽ ബ്രേക്ക് ഓഫ് ആയ കാറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം?

കുസൃതി ചോദ്യം പുട്ടും വഴിയിൽ ബ്രേക്ക് ഓഫ് ആയ കാറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ബുദ്ധി ഉള്ളവർ ഉത്തരം പറ. ഉത്തരം രണ്ടും പുറകിൽ നിന്ന് തള്ളണം

ഒരു മുത്തശ്ശിക്ക് മൈദ പൊടിക്കാൻ ഒരു പുഴ കടക്കണം | Answer

ഒരു മുത്തശ്ശിക്ക് മൈദ പൊടിക്കാൻ ഒരു പുഴ കടക്കണം | Answer

കുസൃതി ചോദ്യം ഒരു മുത്തശ്ശിക്ക് മൈദ പൊടിക്കാൻ ഒരു പുഴ കടക്കണം. അവിടെ ഒരു തോണി പോലും ഇല്ല. ആ മുത്തശ്ശി എങ്ങനെ പോകും? ഉത്തരം മൈദ പൊടിയാണ്. അത് പൊടിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല.

10 നു മുൻപിൽ എന്തുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്?

10 നു മുൻപിൽ എന്തുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്?

കുസൃതി ചോദ്യം 10 നു മുൻപിൽ എന്തുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ….?? ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശേരിയുത്തരത്തിനായി താഴേക്ക് നോക്കു. ഉത്തരം ആ വരുമ്പോൾ (ആപത്തു്) ഈ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കു വാട്സാപ്പ് വഴി…

രാത്രി വാതിലും ജനലും അടച്ചുറങ്ങിയ നിങ്ങൾ | കുസൃതി ചോദ്യം

രാത്രി വാതിലും ജനലും അടച്ചുറങ്ങിയ നിങ്ങൾ | കുസൃതി ചോദ്യം

കുസൃതി ചോദ്യം രാത്രി വാതിലും ജനലും അടച്ചുറങ്ങിയ നിങ്ങൾ വാതിലിൽ ഒരു മട്ട് കേൾക്കുന്നു.അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തുറക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും. ഉത്തരം കണ്ണുകൾ (നിങ്ങൾ ഉറക്കം ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ആയിരിക്കും ആദ്യം തുറക്കുക.)

ഇരുപത്തി ആറ് അക്ഷരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന എട്ട് അക്ഷരം ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് | ഉത്തരം

ഇരുപത്തി ആറ് അക്ഷരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന എട്ട് അക്ഷരം ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് | ഉത്തരം

കുസൃതി ചോദ്യം… ഉത്തരം പറയൂ ഇരുപത്തി ആറ് അക്ഷരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന എട്ട് അക്ഷരം ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉത്തരം ALPHABET