ഇറച്ചി ചേർക്കാത്ത മന്തി ഏതാണ്?

Irachi cherkkatha Manthi

കുസൃതി ചോദ്യം

ഇറച്ചി ചേർക്കാത്ത മന്തി ഏതാണ്?

ഉത്തരം


ചമ്മന്തി

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.