ഗുണ്ടാലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള കിളി ഏതാണ് ?

മലയാളം ചളി ചോദ്യവും ഉത്തരവും

gunda kili

കുസൃതി ചോദ്യം

ഗുണ്ടാലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള കിളി ഏതാണ് ?

ഉത്തരം


വെട്ടുകിളി

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.