ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്

ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്

ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണയായി ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അവർക്കിരിക്കാൻ ഒരു കസേരിട്ടു കൊടുക്കും. മറിച്ചു ഒരു സ്റ്റൂളിട്ടു കൊടുത്താൽ അവർ ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ത് ? ഉത്തരം മറിച്ചു ഇട്ട സ്റ്റൂളിൽ ഇരിക്കാൻ…