ന ന ന ന ന ന ന ന ന ന പുരം ഏതാണീ സ്ഥലം ?

Which place in Kerala

കുസൃതി ചോദ്യം

ന ന ന ന ന ന ന ന ന ന പുരം

ഏതാണീ സ്ഥലം ?

Hint: കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം.

ഉത്തരം


പത്തനാപുരം

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.