ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു  | ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം | Answer

ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു | ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം | Answer

ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം കൂടി ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടന്ന് മുത്തശ്ശി മരിച്ചു കാരണം … ? ഉത്തരം ഉന്മേഷത്തിന്റെ അമിട്ട് പൊട്ടി

3 കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരവും 2020

3 കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരവും 2020

ചോദ്യം 1 കുറുക്കൻ പറയിലിരുന്നാൽ എത്ര ? ഉത്തരം 8 (ഇരുനാല് 2 x 4 = 8 ) ചോദ്യം 2 ഒരു മൂലയിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തു…

രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള മലയാള വാക്ക് – കുസൃതി ചോദ്യം

രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള മലയാള വാക്ക് – കുസൃതി ചോദ്യം

കുസൃതി ചോദ്യം രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള മലയാള വാക്ക് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ ഉപകാരണത്തിലുള്ളത് … രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ഹിന്ദി വാക്ക് … രണ്ടും ചേർന്നാൽ ഒരു മൃഗം … എന്താണെന്ന് പറയാമോ ??…

വീണ്ടും രസകരമായ അഞ്ചു കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ  – with Answer

വീണ്ടും രസകരമായ അഞ്ചു കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ – with Answer

ഒരാൾക്ക് ഷർട്ട് തേക്കണം. പക്ഷെ കറന്റില്ല. എന്നാലും അയാൾ ഷർട്ട് തേച്ചു, എങ്ങിനെ ? പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മുഖം ? പേനയെക്കാൾ പെൻസിലിന് ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ? മുട്ട…

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരത്തിന്റെ പേരാണ് ഇത് – പറയാമോ?

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരത്തിന്റെ പേരാണ് ഇത് – പറയാമോ?

ഒരു കട്ട വെല്ലുവിളിയാണ്. ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ?? ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരത്തിന്റെ പേരാണ് ഇത്… പറ !!! ഉത്തരം CALCUTTA (KOLKATA)

ആരാദ്യം പറയും | ചുവന്ന നിറമുള്ള പൂവിന്റെ പേരെന്ത് ?

ആരാദ്യം പറയും | ചുവന്ന നിറമുള്ള പൂവിന്റെ പേരെന്ത് ?

ആരാദ്യം പറയും നോക്കാം 1) ചുവന്ന നിറമുള്ള പൂവിന്റെ പേരെന്ത് ? 2) പറമ്പ് കിളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധത്തിന്റെ പേര് ? 3) സർപ്പങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എന്ത് ? 4) സീതയുടെ ഭർത്താവിന്റെ…