ഒന്നിച്ചു കൂടിയാൽ നിലവിളിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ?

onnichu koodiyal

കുസൃതി ചോദ്യം

ഒന്നിച്ചു കൂടിയാൽ നിലവിളിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ?

ഉത്തരം

‘I’ and ‘O’

Explanation
‘I’യും ‘O’യും കൂട്ടി വായിച്ചാൽ ‘ഐയ്യോ’ എന്നാകും

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.