കണക്ക് പുസ്തകം ഒരിക്കലും ഹാപ്പി ആകില്ല… എന്തുകൊണ്ട് ?

മലയാളം ചളികുസൃതി ചോദ്യം

chali question maths book

കണക്ക് പുസ്തകം ഒരിക്കലും ഹാപ്പി ആകില്ല
എന്തുകൊണ്ട് ?

ഉത്തരം പറയാമോ ?

ഉത്തരം


അതിൽ നിറയെ Problems ഉള്ളതുകൊണ്ട്

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.