ഖാദർ മാഷ് കുളിമുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചു – കുസൃതി ചോദ്യം

khadar mashu kulimuriyil

കുസൃതി ചോദ്യം

ഖാദർ മാഷ് കുളിമുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചു.
പക്ഷെ തോർത്ത് പുറത്തായിരുന്നു, എന്നിട്ടും അയാൾ പരസഹായം കൂടാതെ കുളിച്ചു തോർത്തിപ്പോന്നു.
എങ്ങനെ ?

ഉത്തരം പറയാമോ ?

ഉത്തരം


തോർത്ത് ഖാദർ മാഷിന്റെ തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു.

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.