അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീ താഴെ നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ | മലയാളം ചളി ചോദ്യം 2023

chali 2023

മലയാളം ചളി ചോദ്യം 2023

അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീ താഴെ നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം.

ഉത്തരം


മിസഅണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് (Misunderstanding)

നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചളി ചോദ്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ് ചെയ്യൂ

Share This Post:

2 Replies to “അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീ താഴെ നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ | മലയാളം ചളി ചോദ്യം 2023”

Leave a Reply

Your email address will not be published.