നികുതി ഉള്ള മലയാളം മാസം ഏതാണ് ?

nikuthi ulla maasam

കുസൃതി ചോദ്യം

നികുതി ഉള്ള മലയാളം മാസം ഏതാണ് ?

ഉത്തരം പറയാമോ ?

ഉത്തരം

മകരം

Explanation
‘കരം’ എന്നാൽ നികുതി

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.