ചിലപ്പോൾ ദൂരം പറയാൻ ഈ പക്ഷിയുടെ പേര് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

Dooram Parayan Pakshi

ഉത്തരം പറയാമോ?

ചിലപ്പോൾ ദൂരം പറയാൻ ഈ പക്ഷിയുടെ പേര് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഏതാണത്‌ ?

ഉത്തരം

മയിൽ

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.