ഇഴ ജന്തുവിൻറെ പേരുള്ള വംശം ഏത്? | കുസൃതി ചോദ്യം

jandhuvinte perulla vamsham

കുസൃതി ചോദ്യം

ഇഴ ജന്തുവിൻറെ പേരുള്ള വംശം ഏത്?

ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്. ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യൂ.

ഉത്തരം


ചേര വംശം

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.