പുറം കളഞ്ഞിട്ട് അകം വേവിക്കണം | കുസൃതി ചോദ്യം 2023

puram kalanjitt akam vevikkanam

കുസൃതി ചോദ്യം

പുറം കളഞ്ഞിട്ട് അകം വേവിക്കണം
എന്നിട്ട് പുറം തിന്നിട്ട് അകം കളയണം

എന്താണെന്ന് പറയാമോ ?

ഉത്തരം


ചോളം

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.