കണ്ടാൽ വടി… തിന്നാൽ മധുരം…

kandal vadi

കുസൃതി ചോദ്യം

കണ്ടാൽ വടി…
തിന്നാൽ മധുരം…

എന്താണ്?

ഉത്തരം


കരിമ്പ്

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.