അരിയും തൊലിയും ഇല്ലാത്ത പഴം ?

ariyum tholiyum

കുസൃതി ചോദ്യം

അരിയും തൊലിയും ഇല്ലാത്ത പഴം ?

Hint: ഇത് ശെരിക്കും ഉള്ള ഒരു പഴം അല്ല.

ശെരി ഉത്തരം അറിയാൻ താഴേക്കു സ്ക്രോൾ ചെയ്യൂ…

ഉത്തരം


ആലിപ്പഴം

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.