ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരം അക്ഷരം കൊണ്ടാൽ വേദനിക്കും | കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലപ്പേര് – With Answer

ethanu sthalam chodyam with answer

കുസൃതി ചോദ്യം

കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലപ്പേര്

ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരം അക്ഷരം കൊണ്ടാൽ വേദനിക്കും
അവസാനത്തെ രണ്ടക്ഷരം അക്ഷരം ഒരു ദ്വീപിന്റെ പേരാണ്
ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ഷരം നിരോധിക്കപ്പെട്ട കച്ചവടം
ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അക്ഷരം ചേർത്താൽ ഒരു മുസ്ലിം നാമം

ഏതാണാ സ്ഥലം ?

ഉത്തരം


അടിമാലി

Explanation
ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരം അക്ഷരം കൊണ്ടാൽ വേദനിക്കും – അടി
അവസാനത്തെ രണ്ടക്ഷരം അക്ഷരം ഒരു ദ്വീപിന്റെ പേരാണ് – മാലി
ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ഷരം നിരോധിക്കപ്പെട്ട കച്ചവടം – അടിമ
ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അക്ഷരം ചേർത്താൽ ഒരു മുസ്ലിം നാമം – അലി

Share This Post:

4 Replies to “ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരം അക്ഷരം കൊണ്ടാൽ വേദനിക്കും | കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലപ്പേര് – With Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.