വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ നനയാത്തത് എന്ത് ?

vellathil veenal nanayaathathu

കുസൃതി ചോദ്യം

വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ നനയാത്തത് എന്ത് ?

ഉത്തരം


നിഴൽ

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.