കുത്തേറ്റ ആളോട് പോലീസ് ചോദിച്ചു :
എവിടെയാണ് ആദ്യം കുത്തിയത് ?

kusruthichothyam 2023

കുസൃതി ചോദ്യം

കുത്തേറ്റ ആളോട് പോലീസ് ചോദിച്ചു :
എവിടെയാണ് ആദ്യം കുത്തിയത് ?
എവിടെവെച്ചാണ് കുത്തേറ്റത് ?
രണ്ടിനും ഒറ്റ ഉത്തരം.

ഉത്തരം


വൈറ്റില

Share This Post:

One Reply to “കുത്തേറ്റ ആളോട് പോലീസ് ചോദിച്ചു :
എവിടെയാണ് ആദ്യം കുത്തിയത് ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.