ജലജീവിയായി ജനിക്കുന്നു, ഭാഗവതാരായി മരിക്കുന്നു | ഉത്തരം

jalajeeviyayi janikkunnu

കുസൃതി ചോദ്യം

ജലജീവിയായി ജനിക്കുന്നു
ഭാഗവതാരായി മരിക്കുന്നു

ഉത്തരം പറയാമോ ?

ത്തരം


കൊതുക്

Explanation
കൊതുക് ജലത്തിൽ ആണല്ലോ മുട്ട ഇടുന്നത്. മുട്ട വിരിഞ്ഞു കൊതുകാകുമ്പോൾ പറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൂളൽ ശബ്ദത്തെയാണ് ഭഗവതരായി ഉപമിക്കുന്നത്.

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.