പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല… വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും..

പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല… വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും..

കുസൃതി ചോദ്യം പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല…വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും…? എന്താണ്…?…