പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല… വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും..

പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല… വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും..

കുസൃതി ചോദ്യം പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല…വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും…? എന്താണ്…?…

ടിന്റുമോനോട് അച്ഛൻ…എടാ കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എലിപ്പെട്ടികളിൽ

ടിന്റുമോനോട് അച്ഛൻ…എടാ കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എലിപ്പെട്ടികളിൽ

കുസൃതി ചോദ്യം ടിന്റുമോനോട് അച്ഛൻ…എടാ കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എലിപ്പെട്ടികളിൽ എത്ര…