എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി നൽകുകയും എന്നാൽ സ്വയം ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുകയും…

kusruthi chodyam malayalam

കുസൃതി ചോദ്യം മലയാളം

എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി നൽകുകയും എന്നാൽ സ്വയം ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ?

ഉത്തരം


തവി

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.