എത്രത്തോളം വെളുക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം വൃത്തികേടാകുന്നത് എന്താണ് ?

ethratholam velukkunnuvo

കുസൃതി ചോദ്യം

എത്രത്തോളം വെളുക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം വൃത്തികേടാകുന്നത് എന്താണ് ?

ഉത്തരം


ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.