മാനത്ത് കാണുന്ന മറ്റൊരു മാനം? – with Answer

mattoru maanam

കുസൃതി ചോദ്യം

മാനത്ത് കാണുന്ന മറ്റൊരു മാനം?

ഉത്തരം പറയാമോ ?

ശെരി ഉത്തരം കാണാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യൂ…

ഉത്തരം


വിമാനം

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.