കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഊണ് ? Kusruthi Chodyam Malayalam with Answer

കുസൃതി ചോദ്യം

kuttikalkku ishtappedunna oonu

കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഊണ് ഏതാണ് ?

ഇത് ഒരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുക.

ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക.

ഉത്തരം


കാർട്ടൂൺ

Share This Post:

2 Replies to “കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഊണ് ? Kusruthi Chodyam Malayalam with Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.