തിരക്കുള്ള ഒരു റോഡിൽ ഡ്രൈവർ തെറ്റായ ദിശയിൽ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടും

thirakkulla roadil malayalam iq question

തിരക്കുള്ള ഒരു റോഡിൽ ഡ്രൈവർ തെറ്റായ ദിശയിൽ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടും പോലീസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് ?

ഉത്തരം പറയാമോ ?

ഉത്തരം


ഡ്രൈവർ നടന്നാണ് പോയത്

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.