മനുഷ്യന്മാർ താമസിക്കുന്ന വനം ഏതാണ് ? | ഉത്തരം

manushyanmar thamasikkunna vanam

കുസൃതി ചോദ്യം

മനുഷ്യന്മാർ താമസിക്കുന്ന വനം ഏതാണ് ?

ഈ ചോദ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപുകളിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളം കുസൃതി ചോദ്യമാണ്. ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവെക്കൂ…

ഉത്തരംഭവനം

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.