വെളുക്കുമ്പോൾ കറക്കുന്നതും, കറക്കുമ്പോൾ വെളുക്കുന്നതുമായ വസ്തു

chali questions

കുസൃതി ചോദ്യം

വെളുക്കുമ്പോൾ കറക്കുന്നതും, കറക്കുമ്പോൾ വെളുക്കുന്നതുമായ വസ്തു ഏത്‌ എന്ന് പറയാമോ?

ഉത്തരംപാൽ – ആണ് ഉത്തരം

Explanation
നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ആണല്ലോ പാൽ കറക്കുന്നത്.
കറക്കുമ്പോൾ വെളുത്ത പാൽ കിട്ടുന്നു…

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.