___മടിച്ച ഒരാൾ ___ത്തിൽ വീണപ്പോൾ | with Answer

poorippikkuka

___മടിച്ച ഒരാൾ
___ത്തിൽ വീണപ്പോൾ
___മുണ്ട് നനഞ്ഞു

(വിട്ടഭാഗം ഒരേ വാക്കുകൊണ്ട് പൂരിപ്പിക്കുക)

ഉത്തരം


വെള്ള

വിട്ടഭാഗം പൂരിപ്പിച്ചു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു
വെള്ളമടിച്ച ഒരാൾ
വെള്ളത്തിൽ വീണപ്പോൾ
വെള്ളമുണ്ട് നനഞ്ഞു

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.