ജോമെട്രി ക്ലാസ്സിൽ കണക്ക് മാഷിനെ സഹായിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ?

geometry class helping students

കുസൃതി ചോദ്യം
ജോമെട്രി ക്ലാസ്സിൽ കണക്ക് മാഷിനെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ആരെല്ലാം ?

ഉത്തരം


ബിന്ദു, രേഖ

Leave a Reply

Your email address will not be published.