തൊട്ടുകൂട്ടാം എന്നാൽ സദ്യക്കു വിളമ്പാറില്ല.

thottukoottam kusruthi chodyangal

കുസൃതി ചോദ്യം

തൊട്ടുകൂട്ടാം എന്നാൽ സദ്യക്കു വിളമ്പാറില്ല.

ഉത്തരം പറയാമോ ?

ഉത്തരം


കാൽക്കുലേറ്റർ (Calculator)

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.