നാട്യത്തിലുണ്ട്, നൃത്തത്തിലില്ല അരത്തിലുണ്ട്, അത്തിയിലില്ല | Answer

natyathilundu

നാട്യത്തിലുണ്ട്, നൃത്തത്തിലില്ല
അരത്തിലുണ്ട്, അത്തിയിലില്ല
തേങ്ങയിലുണ്ട്, തേനിലില്ല

ഞാനാരാണെന്ന് പറയാമോ?

ഉത്തരം


നാരങ്ങ

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.