ഇത് ഒരു ലോഹം ആണ്. ആഴചയും ഈ പേരിൽ, ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ഈ നിറം

ithu oru loham aanu
  • കുസൃതി ചോദ്യം

ഇത് ഒരു ലോഹം ആണ്. ആഴചയും ഈ പേരിൽ, ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ഈ നിറം, ചിലർ പാടുമ്പോൾ ഇത് വീഴാറുണ്ട്.
എന്താണ് ?

  • ഉത്തരം

വെള്ളി

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.