മധുരമുള്ള കര ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? | with Answer

madhuramulla kara

കുസൃതി ചോദ്യവും ഉത്തരവും

മധുരമുള്ള കര ഏതാണെന്ന് പറയാമോ?

ഉത്തരം


ശർക്കര

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.