കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അട ഏതാണ്?

kazhikkan pattatha ada

കുസൃതി ചോദ്യം

കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അട ഏതാണ്?

ഉത്തരം


കണ്ണട

One Reply to “കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അട ഏതാണ്?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.