നാല് ഉറുമ്പുകൾ ഒരു നൂലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരി വരിയായി പോകുകയായിരുന്നു | Answer

4 ants in bridge

കുസൃതി ചോദ്യം

നാല് ഉറുമ്പുകൾ ഒരു നൂലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരി വരിയായി പോകുകയായിരുന്നു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഉറുമ്പുകൾ പോയി. ഒന്നും പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ നാലാമത്തെ ഉറുമ്പ് നൂലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോയപ്പോൾ നൂൽ മുറിഞ്ഞു പോയി. എന്താ കാരണം?

ഉത്തരം


നാലാമത്തെ ഉറുമ്പ് കട്ടുറുമ്പായിരുന്നു.

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.