രണ്ട് കാലുണ്ടെങ്കിലും മൂക്കുണ്ടെങ്കിലേ ഇരിക്കാൻ പറ്റു

randu kaalundenkilum

രണ്ട് കാലുണ്ടെങ്കിലും മൂക്കുണ്ടെങ്കിലേ ഇരിക്കാൻ പറ്റു

ഉത്തരംകണ്ണട

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.