പെണ്ണുങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യം വെക്കുന്നത് | ഉത്തരം

malayalam chali question

മലയാളം ചളി ചോദ്യം

ഈ കുസൃതി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നവർ ഗ്രൂപ്പിലെ ബുദ്ധിമാൻ…

ചോദ്യം

പെണ്ണുങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യം വെക്കുന്നത് എന്താണ്

ഉത്തരം


കാൽ

Share This Post:

One Reply to “പെണ്ണുങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യം വെക്കുന്നത് | ഉത്തരം”

Leave a Reply

Your email address will not be published.