നാട്യത്തിലുണ്ട്, നൃത്തത്തിലില്ല അരത്തിലുണ്ട്, അത്തിയിലില്ല | Answer

നാട്യത്തിലുണ്ട്, നൃത്തത്തിലില്ല അരത്തിലുണ്ട്, അത്തിയിലില്ല | Answer

നാട്യത്തിലുണ്ട്, നൃത്തത്തിലില്ലഅരത്തിലുണ്ട്, അത്തിയിലില്ലതേങ്ങയിലുണ്ട്, തേനിലില്ല ഞാനാരാണെന്ന് പറയാമോ? ഉത്തരം നാരങ്ങ