ചിരിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷി ഏതാണ് ? | മലയാളം ചളി ചോദ്യം

chirippikkunna pakshi

കുസൃതി ചോദ്യം

ചിരിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷി ഏതാണ് ?

ഇത് ഒരു ചളി ചോദ്യമാണ്. ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യൂ..

ഉത്തരം


ഇക്കിളി (ഇ-കിളി)

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.