ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്ക്എ | ൻ്റെ ശരീരത്തിൻറെ നിറം ചുവപ്പാണ്…

ente shareerathinte

ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്ക്

എൻ്റെ ശരീരത്തിൻറെ നിറം ചുവപ്പാണ്
എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടാണ്
എൻ്റെ വായിൽ എന്നും കൈ ഇടാറുണ്ട്
എൻ്റെ വയറിന് താക്കോലുണ്ട്

ആരാണ് ഞാൻ ?

ഉത്തരംതപാൽ പെട്ടി (Post Box)

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.