രണ്ട് കൂട്ടം പക്ഷികൾ എതിരെ പറന്ന് വന്നു – ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കായി ഒരു ചോദ്യം

budhiyullavarkkayi oru chodyam

ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കായി ഒരു ചോദ്യം

രണ്ട് കൂട്ടം പക്ഷികൾ എതിരെ പറന്ന് വന്നു. ഒരു കൂട്ടത്തിലെ നേതാവ് പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ എണ്ണം പരസ്‌പരം തുല്യമാകും.

ഇത് കേട്ട രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിലെ നേതാവ് പറഞ്ഞു: ‘നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടിയാകും ഞങ്ങൾ’.

ഇരുകൂട്ടത്തിലെയും പക്ഷികളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ പറയൂ…

ഉത്തരം


7 ഉം 5 ഉം

Explanation

  • 7 ഇൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷി പോയാൽ 6 ആകും. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിലും 6 ആകും
  • 5 ഇൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷി പോയാൽ 4 ഉം രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിൽ 8 ഉം ആകും. അങ്ങനെ ഇരട്ടി ആകും
Share This Post:

One Reply to “രണ്ട് കൂട്ടം പക്ഷികൾ എതിരെ പറന്ന് വന്നു – ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കായി ഒരു ചോദ്യം”

  1. സത്യസന്ധമായി പേര് ന ൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു കടയുടെ പേര്? ഉത്തരം. തേപ്പ് ക്കട

Leave a Reply

Your email address will not be published.