നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്നാൽ ഒരു വിലയുമില്ല – with Answer

malayalam funny question 2022

ഉത്തരം പറയാമോ

നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്നാൽ ഒരു വിലയുമില്ല.
എന്നാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ വലിയ വിലയാണ്.
എന്താണ് അത്?

ഉത്തരം


സ്നേഹം (Love)

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.